سوله های کارخانه در پرند

محل اجرا: تهران

کارفرما: موسسه شهید رجایی

1391