سیتی سنتر کرمان

محل اجرا: تهران

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه

91 - 90