صنایع فولاد اسکین

محل اجرا: اهواز

کارفرما: شرکت تراکم

84 - 85