طرح توسعه غربی ایران مال

محل اجرا: تهران

کارفرما: گروه مهندسی فارس

1397