مجتمع تجاری، اداری مشهد

محل اجرا: مشهد

کارفرما: شرکت مهندسی مشاور ایران

88 - 90