مجتمع تجاری سلیمانیه

محل اجرا: کردستان عراق

کارفرما: شرکت یاقوت