مجتمع مسکونی پردیس

محل اجرا: تهران

کارفرما: موسسه شهید رجایی

1391