مرکز تجارت بین الملل سعید

محل اجرا: ساری

کارفرما: مرکز تجارت بین الملل سعید

96 - 95