مصلی امام خمینی(ره)

قطر: 72متر

محل اجرا: کرج

کارفرما: هیئت امنای مصلی فردیس

1397