پل طبقاتی صدر

محل اجرا: تهران

کارفرما: موسسه شهید رجایی

1391