کارخانجات مهگل

محل اجرا: هشتگرد

کارفرما: شرکت بهینه وزین

97 - 98